nadzory budowlane wrocław

Obowiązkowe przeglądy budowlane

Przeprowadzamy obowiązkowe przeglądy budowlane oraz kontrole stanu technicznego obiektów w zakresie budowlanym oraz konstrukcyjno-budowlanym. Okresowe przeglądy budynków mieszkalnych wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych. Po każdej kontroli sporządzamy protokół kontroli, który dołączamy do Książki Obiektu Budowlanego. Dla budynków oraz budowli, które nie posiadają założonej Książki Obiektu Budowlanego, proponujemy wykonanie przeglądu 5-letniego oraz założenie KOB.

Rodzaje przeglądów budynków i kiedy je wykonywać?

Właściciele oraz zarządcy budynków zobowiązani są do dbania o ich należyty stan techniczny, a także estetyczny. Ustawa Prawo Budowlane precyzuje również, że w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektu, które mogą wpływać na jego właściwości użytkowe oraz zagrażać bezpieczeństwu przebywających w nim osób, to właśnie oni muszą podjąć niezbędne czynności zmierzające do usunięcia uszkodzeń. W celu zapobieżeniu powstania i wykrywaniu usterek stanowiących potencjalne zagrożenie konieczne jest przeprowadzanie wymaganych przepisami przeglądów budynków.

Raz do roku należy wykonać okresową kontrolę, obejmującą weryfikacje stanu technicznego elementów obiektów oraz jego instalacji, które narażone są na działanie inwazyjnych czynników oraz szkodliwych warunków atmosferycznych. Podczas niej sprawdzone muszą zostać również instalacje gazowe oraz wszystkie urządzenia przeznaczone do ochrony środowiska. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych kontrolę okresową należy przeprowadzać dwa razy do roku. Ponadto przynajmniej raz na pięć lat należy wykonać przegląd budynku uwzględniający kontrolę jego własności użytkowych oraz stanu technicznego. Zbadana powinna zostać również estetyka obiektu wraz z najbliższym otoczeniem. Dodatkowo przegląd budowlany powinien obejmować sprawdzenie poprawności i bezpieczeństwa działania instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Przeglądy przeprowadzać mogą jedynie specjaliści, którzy mają odpowiednie uprawnienia. W innym wypadku nie zostaną one uznane za ważne.

Przeglądy budynków zgodne z ustawowymi wymaganiami

Przeglądy budynków wykonujemy zgodnie z:

Art. 62 Prawa Budowlanego. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych.

Przeglądy są wykonywane przez upoważnione osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Nasi pracownicy posiadają również właściwie przygotowanie oraz odpowiednie uprawnienia do prowadzenia nadzorów budowlanych i inwestorskie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych.